فهرست

کات بروکن سنگ

کات برو کن فرآوری است که روی اکثر سنگ ها قابل اجرا شدن است و لب پر کردن سنگ به وسیله استاد کار انجام میشود. بعضی از معماران علاقه دارند در در پروژه‌های خود از کارهای خاص استفاده کنند بنابراین سنگ کات بروکن یکی از کارهای خاص و متفاوت است ولی دیگر اثر صاف و صیقلی آیینه بودن سنگ را از بین می برد این کار تقریباً شبیه سنگهای بادبر است. که روی سطح سنگ با چکش حالت شکسته و طبیعی ایجاد می‌کند. کات بروکن شیارهایی به موازات هم با فاصله های مشخص روی سنگ ایجاد میشود یا به وسیله چکش و اصطلاح لب پر شدن سنگ به شکل شکسته شکسته به وجود میاید. این فواصل و شیاره ها هر چقدر بسته به میل و سلیقه مشتری می توان تا عرض قسمت شکسته شده پیش رفته اما باید ضخامت سنگ هم به همان نسبت بیشتر باشد این سبک از نماها در طراحی های داخلی و ساخت آبنما ها بیشتر دیده می شود.

کات برو کن فرآوری است که روی اکثر سنگ ها قابل اجرا شدن است و لب پر کردن سنگ به وسیله استاد کار انجام میشود. بعضی از معماران علاقه دارند در در پروژه‌های خود از کارهای خاص استفاده کنند بنابراین سنگ کات بروکن یکی از کارهای خاص و متفاوت است ولی دیگر اثر صاف و صیقلی آیینه بودن سنگ را از بین می برد این کار تقریباً شبیه سنگهای بادبر است. که روی سطح سنگ با چکش حالت شکسته و طبیعی ایجاد می‌کند. کات بروکن شیارهایی به موازات هم با فاصله های مشخص روی سنگ ایجاد میشود یا به وسیله 

انواع سنگ ساختمانی

چکش و اصطلاح لب پر شدن سنگ به شکل شکسته شکسته به وجود میاید. این فواصل و شیاره ها هر چقدر بسته به میل و سلیقه مشتری می توان تا عرض قسمت شکسته شده پیش رفته اما باید ضخامت سنگ هم به همان نسبت بیشتر باشد این سبک از نماها در طراحی های داخلی و ساخت آبنما ها بیشتر دیده می شود.

گرچه سنگم هست مقدار نخود

لیک در هیجا نه سر ماند نه خود

مولانا

یشنهاد ما به شما   برش تایل
languages
× مشاوره آنلاین